تداوم فاجعه غزه و تظاهرات در برخی دانشگاههای ایران

کشنبه 15 دی 87 / 4 ژانویه 2009 nنیروی زمینی ارتش اسرائیل از صبح امروز از چند نقطه وارد شهر غزه شدند. نیروی نظامی زمینی و هوایی به پیشروی خود ادامه می دهند. جالب است که تا کنون مجامع جهانی و شورای امنیت نتوانسته است که اسرائیل را وادار به قطع حمله کند. حتی سازمان ملل موفق نشده است یک بیانه در محکومیت این تجاوز و کشتار مردم صادر کند. این در حالی است که اکثریت اعضاء شورای امنیت و مجمع عمومی و دولت ها اسرائیل را جداگانه محکوم می کنند و جملگی قطع حمله و پذیرش آتش بس را خواسته اند.nدلیل آشکار واصلی این ناتوانی آن است که آمریکا و انگلستان مانع صدور این اطلاعیه و اقدام موثر هستند.nحدود 500 نفر تاکنون در غزه کشته شده و بیش از 2000 نفر مجروح شده اند. شمار قابل توجهی از اینان زنان و کودکان هستند.n 2 nحمایت از خانم عبادی در سطح جهانی و دولت ها ادامه دارد. امروز دبیر کل سازمان ملل (بانکی مون) بیانیه ای صادر کرده و از آزارهای اعمال شده بر خانم عبادی انتقاد کرده است.nبه نظر می رسد فشارهای وارد شده بر خانم عبادی برای خروج ایشان از کشور باشد و ایشان نیز هوشمنداانه گفته است هرگز ایران را ترک نخواهم کرد.nnدوشنبه 16 دی 87 / 5 ژانویه 2009 n 1 nچند روز قبل مقاله ای با عنوان «صلح بدون عدالت» نوشتم و در شماره امروز سایت روز آنلاین منتشر شده استn 2 nبه نظر می رسد که دولت جمهوری اسلامی از شرایط پدید آمده در ارتباط با غزه و ماجرای اسرائیل و فلسطین، می خواهد به نحو مطلوبی استفاده کند و باقیمانده نهادهای مدنی و حقوق بشری را نابود کند. حمله به خانم عبادی و پلمپ کانون مدافعا ن و توقیف روزنامه کارگزاران و فراخوانی دهها دانشجو دردانشگاههای کشور به کمیته های انظباطی و یا دادگاهها در این ایام نشانه این تصمیم است. حال گویا بر آن شده اند تا نهاد موثر تحکیم وحدت و یا ادوار تحکیم را نیز براندازندnپنجشنبه 19 دی 87 / 8 ژانویه 2009 n 1 nبحران غزه و کشتار مردم غزه به وسیله دولت جانی اسرائیل همچنان ادامه دارد. شمار کشته شدگان به 700 نفر و مجروحان به بیش از 3000 تن رسیده است. تعداد کشته شدگان اسرائیل فقط 10 نفر! روز گذشته بمباران یک مدرسه که تحت نظارت سازمان ملل بوده 40 کشته بر جای نهاده است. ادعای اسرائیل این است که نیروهای حماس در آن جا پنهان شده بودند! داستان جالبی است. مخفی شدن رزمندگان حماس در مدرسه تحت نظر سازمان ملل؟! آمریکا و انگلیس همچنان از تصویب یک قطعنامه کم خاصیت نیز جلوگیری می کنند. n 2 nاعتراضات گسترده به وسیله دولت ها و نهادها و شخصیت های حقیقی و حقوقی در مورد تهدیدات علیه خانم عبادی و حمایت از وی در سطح جهان ادامه دارد و این امر تیغ خشونت نظام ایران را حداقل در مورد این یک نفر کند می کند. چند روز قبل یکی از روزنامه های آمریکا در باره عبادی نوشته بود. زنی که تهران از او می ترسد n 3 nدرگیری ها و اعتراضات دانشجویی در دانشگاه شیراز، که از هفته پیش آغاز شده بود، ادامه دارد. پس از اعتراض چند دانشجو به علی لاریجانی در دانشگاه شیراز در چند ماه قبل و پس از آن تظاهرات بزرگ دانشجویان دانشگاه شیراز در 16 آذر برخوردهای تند و احضارهای پیاپی دانشجویان به کمیته های انظباطی ودادگاهها آغاز شد و پنج تن از دانشجویان دستگیر شده و دانشجویان دیگر بشخص و گروههایی گسترده است زدند که هنوز هم ادامه دارد.nیادداشت های روزانه – قسمت پنجاهمnسه شنبه 22 مهر 99 nnnnnn

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message