ذات بد نیکو نگردد

هرچند به مرده چوب زدن روا نیست و مشکلی هم حل نمی شود ولی گاه رخدادی و یا سخنی آدمی را ناگزیر به واکنش می کند. مصاحبه اخیر آقای محمود احمدی نژاد با رادیو فردا از همین نوع رخدادهاست. دو روز تلاش کردم که چیزی نگویم، نشد که نشد! دوران سیاه و تباه احمدی نژاد […]