سه پرسش از جان بولتون؛ قابل توجه ایرانیان وطن خواه

nnآقای جان بولتون سیاستمدار راستگرای جنگ طلب افراطی آمریکایی و سخنگوی غیر رسمی و دیرین سازمان ضد ملی مجاهدین حلق که معرف حضور همه است، اخیرا در مصاحبه با تلویزیون فارسی بی سی سخنانی گفت که گرچه تازگی ندارد و در این سالها از شماری قابل توجه از سیاستمداران و دولتمردان آمریکایی شنیده و می […]