پیام تبریک احمدی نژاد به اوباما و توصیه به عمل به تعالیم پیامبران!

جمعه 17 آبان / 7 نوامبر 2008 1 در سایت روز امروز خواندم که نشریه «شهروند امروز» توقیف شد .خبر دردناکی بود. تنها نشریه قابل توجه و مفید همین نشریه بود که کمی فضا را تلطیف و تعدیل می کرد. خامنه ای دیروز سخنرانی شدیدالحنی کرده ازدولت دفاع جانانه کرده و مطبوعات را تحت عنوان […]

آموزه های سید مصطفی حسینی طباطبایی

مروری بر تاریخ اصلاح دینی معاصر ایران – قسمت سیزدهم درآمد بی تردید مطرح ترین و فعال ترین شخصیت دینی و اصلاحی ایران معاصر آقای سید مصطفی حسینی طباطبایی است که اکنون به عنوان بقیه السلف سلسله مصلحان نوگرای سنتی ایران در عرصه حضور دارد و به فعالیت های تحقیقی و فکری و روشنگری اش […]

پیام تبریک احمدی نژاد به اوباما و توصیه به عمل به تعالیم پیامبران!

جمعه 17 آبان / 7 نوامبر 2008 n1nدر سایت روز امروز خواندم که نشریه «شهروند امروز» توقیف شد .خبر دردناکی بود. تنها نشریه قابل توجه و مفید همین نشریه بود که کمی فضا را تلطیف و تعدیل می کرد. خامنه ای دیروز سخنرانی شدیدالحنی کرده ازدولت دفاع جانانه کرده و مطبوعات را تحت عنوان «بی […]

آموزه های سید مصطفی حسینی طباطبایی

مروری بر تاریخ اصلاح دینی معاصر ایران – قسمت سیزدهمnدرآمدnبی تردید مطرح ترین و فعال ترین شخصیت دینی و اصلاحی ایران معاصر آقای سید مصطفی حسینی طباطبایی است که اکنون به عنوان بقیه السلف سلسله مصلحان نوگرای سنتی ایران در عرصه حضور دارد و به فعالیت های تحقیقی و فکری و روشنگری اش ادامه می […]