جنگ انسان با کرونا و مبارزه دانش با خرافه

اشاره: گفتگوی زیر با نشریه شهروند در مونترال انجام شده و اخیرا منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود 1) اجازه بدهید خیلی کلی شروع کنیم: آیا با این نگاه موافق هستید که در روزهای شیوع کرونا همزمان سبب شیوع خرافه‌گرایی دینی در ایران شده است؟ پاسخ: بله کاملا موافقم. چنین رویدادی البته […]

درنگی در مفهوم خرافه و خرافات مذهبی

تعبیر «خرافه» و جمع آن «خرافات» در محاورات روزانه ما پر بسامد است و به ویژه در برخی ایام و یا به مناسبت های مختلف در ماه و سال بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد و گاه محل مناقشه و گفتگو می شود. مانند ایام محرم و عزاداری ها و به ویژه در چند ماه […]