شق القمری که «ما» را دو شقه کرده است

اشاره: متن زیر به قلم آقای صالح طباطبایی است و از زیتون بازنشر شدده استnمقدمهnnاز دیرباز، آیات نخستین سورۀ قمر دربارۀ شکافتن ماه در میان مفسران و متکلمان اسلامی محل بحث بوده است. جمعی بر این رأی رفتند که این آیات از معجزۀ بزرگی که در زمان پیامبر اسلام به وقوع پیوست سخن می‏‌گوید، و […]

پاندمی کرونا و طرح «مسئله شر» در گفتگو با یاسر میردامادی

غیبت «خدا» ممکن استnزیتون- طاها پارسا: ویروس کرونا در ایران برای نخستین بار در «شهر مقدس قم» شناسایی شد و از این شهر به سراسر ایران گسترش یافت. جایگاه مقدسی که دهه‌هاست جمهوری اسلامی و بخشی از روحانیت شیعه برای شهر قم ساخته بود، در یک لحظه به سلاحی در دست مخالفان تبدیل شد و […]