راستی که سنگ پای قزوین است!

پنجشنبه 9 آبان 87 / 30 اکتبر 2008 طبق گزارش روزنامه اعتماد نمایندگان و دلالان دولت احمدی نژاد اقدام به پرداخت پنج میلیون تومان رشوه به بعضی از نمایندگان مجلس، که استیضاح کردان را امضاء کرده بودند، کرده و از آنان می خواستند تا امضای خود را پس بگیرند که البته این اقدام افشا شد […]

راستی که سنگ پای قزوین است!

پنجشنبه 9 آبان 87 / 30 اکتبر 2008 nnطبق گزارش روزنامه اعتماد نمایندگان و دلالان دولت احمدی نژاد اقدام به پرداخت پنج میلیون تومان رشوه به بعضی از نمایندگان مجلس، که استیضاح کردان را امضاء کرده بودند، کرده و از آنان می خواستند تا امضای خود را پس بگیرند که البته این اقدام افشا شد […]