پاندمی کرونا و طرح «مسئله شرّ» در گفتگو با محسن کدیور

اشاره: این من از وب سایت زیتون بازنشر شده است. خدا «وجودی قانون‌مند» است زیتون-طاها پارسا: ویروس کرونا در ایران برای نخستین بار در «شهر مقدس قم» شناسایی شد و از این شهر به سراسر ایران گسترش یافت. جایگاه مقدسی که دهه‌هاست جمهوری اسلامی و بخشی از روحانیت شیعه برای شهر قم ساخته بود، در […]

اپیدیمی کرونا و چرایی شرّ؟

اشاره: این نوشتار به قلم عبدالبشیر بخشی است و در زیتون منتشر شده است چکیده انسان در زنده‌گی با مصایب و ناملایمات زیادی روبرو است که علی‌القاعده «شر» نامیده می‌شوند. شرور اصولاً به دو دسته‌ی: ۱) شرور اخلاقی و ۲) شرور طبیعی تقسیم می‌شود. شرور اخلاقی نتیجه‌ی سوء اختیار آدمی است و بنابراین، مسئولیّت آن […]

پاندمی کرونا و طرح «مسئله شرّ» در گفتگو با محسن کدیور

اشاره: این من از وب سایت زیتون بازنشر شده است.nخدا «وجودی قانون‌مند» استnزیتون-طاها پارسا: ویروس کرونا در ایران برای نخستین بار در «شهر مقدس قم» شناسایی شد و از این شهر به سراسر ایران گسترش یافت. جایگاه مقدسی که دهه‌هاست جمهوری اسلامی و بخشی از روحانیت شیعه برای شهر قم ساخته بود، در یک لحظه […]

اپیدیمی کرونا و چرایی شرّ؟

اشاره: این نوشتار به قلم عبدالبشیر بخشی است و در زیتون منتشر شده استnچکیدهnnانسان در زنده‌گی با مصایب و ناملایمات زیادی روبرو است که علی‌القاعده «شر» نامیده می‌شوند. شرور اصولاً به دو دسته‌ی: ۱) شرور اخلاقی و ۲) شرور طبیعی تقسیم می‌شود. شرور اخلاقی نتیجه‌ی سوء اختیار آدمی است و بنابراین، مسئولیّت آن نیز به […]