نامه سرگشاده به آیت الله مکارم شیرازی

سه شنبه 7 آبان 87/ 28 اکتبر 2008 1 با توجه به مجموعه شرایط فعلا از انتشار نامه سر گشاده به آقای مکارم منصرف شدم. اطلاع یافتم که دفتر مکارم از توضیحات بعدی کوشیده به نوعی فتوایش را تعدیل و توجیه کند. از سوی دیگر، خیلی سریع متن مکارم از خبرگزاری فارس، که معمولا سردمدار […]

آموزه های یوسف شعار و خیدرعلی قلمداران

مروری بر تاریخ اصلاح دینی معاصر – قسمت یازدهم برای صرفه جویی در وقت ناگزیر در این قسمت (و احتمالا در آینده نیز) زندگی نامه و افکار و آموزه های دو نفر از مصلحان را در یک جلسه مطرح می کنم. این دو هر یک در زمانه خود و در شعاع فکری و وجودی شان […]

نامه سرگشاده به آیت الله مکارم شیرازی

سه شنبه 7 آبان 87/ 28 اکتبر 2008 n1nبا توجه به مجموعه شرایط فعلا از انتشار نامه سر گشاده به آقای مکارم منصرف شدم. اطلاع یافتم که دفتر مکارم از توضیحات بعدی کوشیده به نوعی فتوایش را تعدیل و توجیه کند. از سوی دیگر، خیلی سریع متن مکارم از خبرگزاری فارس، که معمولا سردمدار دامن […]

آموزه های یوسف شعار و خیدرعلی قلمداران

مروری بر تاریخ اصلاح دینی معاصر – قسمت یازدهمnبرای صرفه جویی در وقت ناگزیر در این قسمت (و احتمالا در آینده نیز) زندگی نامه و افکار و آموزه های دو نفر از مصلحان را در یک جلسه مطرح می کنم. این دو هر یک در زمانه خود و در شعاع فکری و وجودی شان در […]