رئیس دانا؛ ایران دوست عدالت خواه

رئیس دانا هم رفت. داستانی است این مرگ های غیر منتظره و غم انگیز. این روزها پی هم خبر مرگ عزیزی می رسد. آخرین آن مرگ نامنتظر خانم عفت موسوی همسر دوست عزیز و ارجمندم دکتر محمد محمدی گرگانی. این هم خبر امروز: مرگ دکتر فریبرز رئیس دانا! امیدوارم غم آخرمان باشد. nمن رئیس دانا […]