خادمان فرهنگ ایران

اشاره: چندی پیش دوست دانشورم مهدی جامی اقتراحی را از سوی تارنمای «آسو» برای من فرستاد و خواست که به موضوع به هم پیوسته ای در باره تاریخ و فرهنگ ایران پاسخ دهم. اول «متون فرهنگ ایران» و دوم «خادمان فرهنگ ایران». من هم پاسخ مثبت داده و فرستادم. اکنون این نوشته همراه مطالب بسیار […]

خادمان فرهنگ ایران

اشاره: چندی پیش دوست دانشورم مهدی جامی اقتراحی را از سوی تارنمای «آسو» برای من فرستاد و خواست که به موضوع به هم پیوسته ای در باره تاریخ و فرهنگ ایران پاسخ دهم. اول «متون فرهنگ ایران» و دوم «خادمان فرهنگ ایران». من هم پاسخ مثبت داده و فرستادم. اکنون این نوشته همراه مطالب بسیار […]

مصیبت در مرگ الهیات

اشاره: مقاله زیر به قلم فاطمه صادقی است که در تارنمای «نقد اقتصاد سیاسی» مورخ 5 مارس 2020 منتشر شده است. مقاومت حوزه‌ی علمیه‌ی قم، مراجع رسمی و حکومت در برابر خواست عمومیِ قرنطینه‌ی شهر قم و دیگر «اماکن مقدس» برای جلوگیری از انتشار ویروس و بیماری، پرسش قدیمی در مورد سازگاری میان عقل و […]