انقلاب و عاملیت انسان

در باره پدیده «انقلاب» و مفاهیم پرشماری که پیرامون آن مطرح است بسیار سخن گفته و خواهند گفت. مراد انقلاب سیاسی است که علت غایی و یا قهری آن تغییر رژیم حاکم و تشکیل رژیم جدید و جامعه نوین است. به ویژه سه موضوع همواره مورد بحث و مناقشه بوده و هست: چرایی و چگونگی […]