نماز و نشاط؟!؛ هنری از بی هنری های مقامات جمهوری اسلامی

اخیرا کسی از من پرسید معنای این جمله آقای خامنه ای که در پیامی به بیست و هشتمین گردهمآیی سراسری نماز در گرگان توصیه کرده است با برگزاری نماز جامعه را با نشاط کنید، چیست؟ پاسخی که به آن دوست داده ام را با اندکی توضیح بیشتر در اینجا می آورم. یکی از هنرها و […]