پارادوکس علمای دینی و سیاست

درآمد این روزها که مردم وطن ما در حاشیه گران شدن بنزین به حق به گرانی ها و سفره های خالی خود اعتراض می کنند، چند تن از مراجع دینی قم نشین، به اعتراض برخاسته و از مجلس و دولت خواسته اند که قیمت اعلام شده را هرچه زودتر لغو کرده و ظاهرا از مشروعیت […]

آیا از قرآن یک «صدا» شنیده می شود؟

درآمدnچندی پیش نوشتاری از من با عنوان «طالقانی و «بازگشت به قرآن»» در زیتون منتشر شد. در پی آن برخی افراد صاحب نظر و آگاه به موضوع از جمله دوستان ارجمند آقایان مهندس عبدالعلی بازرگان و دکتر فرهاد بهبهانی و برخی کاربران در کامنت ها در این باب اظهار نظر کرده و پرسش ها و […]

پارادوکس علمای دینی و سیاست

درآمدnاین روزها که مردم وطن ما در حاشیه گران شدن بنزین به حق به گرانی ها و سفره های خالی خود اعتراض می کنند، چند تن از مراجع دینی قم نشین، به اعتراض برخاسته و از مجلس و دولت خواسته اند که قیمت اعلام شده را هرچه زودتر لغو کرده و ظاهرا از مشروعیت اعتراض […]