امیرانتظام؛ الگوی زیست اخلاقی در جهان سیاست

اشاره: این نوشته در شماره 30 ام ماهنامه «میهن» منتشر شده و در اینجا بازنشر می شود نخستین آشنایی زنده یاد مهندس عباس امیرانتظام را از ماههای نخستین پس از پیروزی انقلاب به یاد می آورم. در روزگاری که او عضو دولت موقت و زمانی سخنگوی هیئت دولت بود. شخصیت نیمه سالی که به اصطلاح […]

امیرانتظام؛ الگوی زیست اخلاقی در جهان سیاست

اشاره: این نوشته در شماره 30 ام ماهنامه «میهن» منتشر شده و در اینجا بازنشر می شودnnنخستین آشنایی nزنده یاد مهندس عباس امیرانتظام را از ماههای نخستین پس از پیروزی انقلاب به یاد می آورم. در روزگاری که او عضو دولت موقت و زمانی سخنگوی هیئت دولت بود. شخصیت نیمه سالی که به اصطلاح شیک […]