اعظم طالقانی؛ رجلی سیاسی و زنی برای تمام فصول

از ملک ادب ملک گزاران همه رفتند / رو بار سفر بند که یاران همه رفتندnدریافت خبر بیماری و سپس درگذشت دوست دیرین و همکار سالها بانوی فرهیخته خانم اعظم طالقانی بسی موجب تأثر و تألم گردید. ای دریغ که باید دور از وطن بود و رفتن یکایک برخی اعضای خانواده و دوستان و یاران […]

استفاده از گذشته ها آری، گذشته گرایی، نه

این روزها دو رویداد تاریخی موجب شده است تا بار دیگر گذشته های تاریخی ایران و به طور خاص نظام پادشاهی کهن ایرانی بر سر زبانها باشد. یکی صدمین سال تولد محمدرضا شاه پهلوی و دوم جشن قراردادی هفتم آبان به عنوان «جشن کوروش کبیر». nدر این میان اما دو موضوع با هم خلط شده […]

کنسرت موسیقی – بسیار سفر باید تا پخته شود خامی

جمعه 5 مهر 87/ 26 سپتامبر 2008 nاز ساعت نه شب (جمعه شب) صدای موسیقی و آواز از بیرون می آمد. به نظر می رسید که باید مناسبت خاصی باشد که چنین صداهایی در شب در شهر برخاسته است. سه نفری (من و همسرم و دخترم) زدیم بیرون تا ببینیم ماجرا چیست و در شهر […]