در مقوله ی «بازگشت به قرآن»

اشاره: متن زیر نقدنوشته جناب آقای دکتر فرهاد بهبهانی است بر مقاله من تحت عنوان «طالقانی و بازگشت به قرآن. هر دو وبسایت زیتون منتشر شده اند. محقّق گرامی آقای یوسفی اشکوری، به مناسبت چهلمین سال درگذشت زنده­یاد مرحوم طالقانی، مقاله­ای نگاشته و حرکت «بازگشت به قرآن» را به عنوان «یکی از وجوه شخصیّت دینی […]

خیاط در کوزه افتاد

این روزها که پس لرزه های دستگیری مدیر «آمدنیوز» در داخل و خارج از کشور را می بینم و می شنوم، دچار احساسات و یا واکنش های متفاوت می شوم. در یک سو، برای آن محبوس اسیر دلم می سوزد و آرزو می کنم که به زودی رها شود و حداقل آسیب نبیند، و در […]

پوریسیون الگویی برای اوپوزیسیون

در یادداشت پیشین اشاره کردم که شماری از مخالفان رادیکال و ظاهرا سازش ناپذیر نظام حاکم یعنی نظام جمهوری اسلامی، از نظر افکار و اعمال، بیش و کم کپی همان حاکمانی هستند که این مخالفان پرشور خود را معارض آن می دانند و براین نظر پای می فشرند که اگر نظام حاکم را سرنگون کنند، […]

در مقوله ی «بازگشت به قرآن»

اشاره: متن زیر نقدنوشته جناب آقای دکتر فرهاد بهبهانی است بر مقاله من تحت عنوان «طالقانی و بازگشت به قرآن. هر دو وبسایت زیتون منتشر شده اند. nnمحقّق گرامی آقای یوسفی اشکوری، به مناسبت چهلمین سال درگذشت زنده­یاد مرحوم طالقانی، مقاله­ای نگاشته و حرکت «بازگشت به قرآن» را به عنوان «یکی از وجوه شخصیّت دینی […]

خیاط در کوزه افتاد

این روزها که پس لرزه های دستگیری مدیر «آمدنیوز» در داخل و خارج از کشور را می بینم و می شنوم، دچار احساسات و یا واکنش های متفاوت می شوم. در یک سو، برای آن محبوس اسیر دلم می سوزد و آرزو می کنم که به زودی رها شود و حداقل آسیب نبیند، و در […]

پوریسیون الگویی برای اوپوزیسیون

در یادداشت پیشین اشاره کردم که شماری از مخالفان رادیکال و ظاهرا سازش ناپذیر نظام حاکم یعنی نظام جمهوری اسلامی، از نظر افکار و اعمال، بیش و کم کپی همان حاکمانی هستند که این مخالفان پرشور خود را معارض آن می دانند و براین نظر پای می فشرند که اگر نظام حاکم را سرنگون کنند، […]