دختر آبی؛ جای توخالی

بالاخره زنان ایرانی ورزشگاه آزادی را فتح کردند. اما فتح نمادین و آغازین. زمان محروم از بخش زیادی از حقوق اولیه شان، در ورزشگاه شعار می دادند: «دختر آبی؛ جای تو خالی» و امروز این شعار برآمده از عمق احساس و اندیشه و جان تک تک زنان و (مردان نیز) ایرانی بوده و هست. زیرا […]

دختر آبی؛ جای توخالی

بالاخره زنان ایرانی ورزشگاه آزادی را فتح کردند. اما فتح نمادین و آغازین. زمان محروم از بخش زیادی از حقوق اولیه شان، در ورزشگاه شعار می دادند: «دختر آبی؛ جای تو خالی» و امروز این شعار برآمده از عمق احساس و اندیشه و جان تک تک زنان و (مردان نیز) ایرانی بوده و هست. زیرا […]