«معمای دو محمد»؛ طبل میان تهی

درآمد در این نوشتار به موضوعی می پردازم که به نوعی به واقعیت تاریخی نبی اسلام ربط دارد و آن دعوی «معمای دو محمد» است. با این توضیح کوتاه: ادعا شده که محمدبن حنفیه از روی الگوی محمدبن عبدالله ساخته و پرداخته شده و از آنجا که محمد پیامبر موهوم و جعلی است، ناگزیر محمد […]

در ضیافت شهرداری کیوسی

شنبه 30 شهریور 87| 20 سپتامبر 2008 صبح امروز همراه مارکو صرف چند کار اداری شد. ابتدا به کیوسی جدید رفتیم و پرونده کارت ملی را پست کردیم و تقریبا شصت یورو هزینه تمبر و پست شد که البته از جیب مبارک خودمان پرداخت کردیم. آنگاه به کیوسی قدیم باز گشتیم و یک جای دیگر […]

«معمای دو محمد»؛ طبل میان تهی

درآمدnدر این نوشتار به موضوعی می پردازم که به نوعی به واقعیت تاریخی نبی اسلام ربط دارد و آن دعوی «معمای دو محمد» است. با این توضیح کوتاه: ادعا شده که محمدبن حنفیه از روی الگوی محمدبن عبدالله ساخته و پرداخته شده و از آنجا که محمد پیامبر موهوم و جعلی است، ناگزیر محمد حنفیه […]

در ضیافت شهرداری کیوسی

شنبه 30 شهریور 87| 20 سپتامبر 2008 nصبح امروز همراه مارکو صرف چند کار اداری شد. ابتدا به کیوسی جدید رفتیم و پرونده کارت ملی را پست کردیم و تقریبا شصت یورو هزینه تمبر و پست شد که البته از جیب مبارک خودمان پرداخت کردیم. آنگاه به کیوسی قدیم باز گشتیم و یک جای دیگر […]