در چرایی ضرورت اندیشیدن به مدل نظام آینده

در یادداشت پیشین اشاره کردم که امروز لازم است هر ایرانی و به ویژه نیروهای سیاسی ترقی خواه در باره نظام آینده بیندیشد و از همین الان تصمیم بگیرد که برای آینده ایران از دو گزینه «سلطنت» و یا «جمهوری» کدام را مطلوب خود و به سود جامعه می داند. اکنون می خواهم اشارتی بکنم […]

جمهوری یا سلطنت؟

این روزها به دلیل برگزاری چند همایش در اروپا توسط دو جریان پادشاهی و جمهوری خواه، بار دیگر پرسش از جمهوری خواهی و یا سلطنت طلبی برای ایران آینده، مطرح شده و در رسانه ها و یا محافل سیاسی خارج از کشور (و احیانا در داخل) شدت پیدا کرده است. در این یادداشت کوتاه نمی […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن 122- پاسخ به دو کامنت در ارتباط با بیانیه نواندیشان

اشاره:nدر پای بیانیه جمعی از نواندیشان در اعتراض به فتوای دو تن از مراجع دینی قم در مخالفت با عارفان و صوفیان منتشر شد در وب سایت «زیتون» چند کامنت انتشار یافته که در این میان من در آنجا به دوتای آنها پاسخ داده م و اکنون متن کامنت ها و پاسخ من در اینجا […]

در چرایی ضرورت اندیشیدن به مدل نظام آینده

در یادداشت پیشین اشاره کردم که امروز لازم است هر ایرانی و به ویژه نیروهای سیاسی ترقی خواه در باره نظام آینده بیندیشد و از همین الان تصمیم بگیرد که برای آینده ایران از دو گزینه «سلطنت» و یا «جمهوری» کدام را مطلوب خود و به سود جامعه می داند. اکنون می خواهم اشارتی بکنم […]

جمهوری یا سلطنت؟

این روزها به دلیل برگزاری چند همایش در اروپا توسط دو جریان پادشاهی و جمهوری خواه، بار دیگر پرسش از جمهوری خواهی و یا سلطنت طلبی برای ایران آینده، مطرح شده و در رسانه ها و یا محافل سیاسی خارج از کشور (و احیانا در داخل) شدت پیدا کرده است.nدر این یادداشت کوتاه نمی خواهم […]