پاسخ هایی برای اندیشیدن 116- صدای مردم صدای خداست به چه معناست؟

پرسش: در ص ۷۷۲ جلد دوم خاطراتتان [از برلین تا اویت] نوشته ایید سخن مردم سخن خداست؟؟ چگونه می شود چنین چیزی همیشه صحت داشته باشد؟ با تشکر   پاسخ: باسلام اولا باید توجه داشت که این بیان ادبی و استعاری است و نه فلسفی و کلامی. درست مانند آن است که از اشعار حافظ […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن 116- صدای مردم صدای خداست به چه معناست؟

پرسش:nnدر ص ۷۷۲ جلد دوم خاطراتتان [از برلین تا اویت] نوشته ایید سخن مردم سخن خداست؟؟nnچگونه می شود چنین چیزی همیشه صحت داشته باشد؟nnبا تشکرnn nnپاسخ:n n n n n n n n n nباسلامnnاولا باید توجه داشت که این بیان ادبی و استعاری است و نه فلسفی و کلامی. درست مانند آن است که از […]