آموزه های سید جمال الدین اسدآبادی در دو بعد فکری و سیاسی

مروری بر تاریخ اصلاح دینی در ایران معاصر – بخش دومnnسید جمال­الدین اسدآبادی – قسمت دومnnفصل سوم: بررسی چند اتهامnnاز آنجا که زندگی و شخصیت و افکار و آموزه های عموم بزرگان دین و علم و به ویژه سیاست مورد توجه مردم و دوستان و دشمنان است، زندگی و افعال و افکار این بزرگان نیز […]

از جنس آب است

n اشاره: مقاله زیر به قلم محمدجواد کاشی است که در کانال تلگرامی او منتشر شده و بعد در وب سایت زیتون بازنشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود. n nn n nnغم ساختمان حسینه بیشتر از غم سوگواران بود. درهای حسینیه بسته بود و مردم پشت درهای بسته در هوای آزارنده سرد، بر […]