پیامبر و خلفای نخستین در «حدیث دیگران»

جستار سی و هشتم درآمد با جستار سی و هفتم این سلسله گفتارها در تاریخ هفتاد سال نخست اسلام به پایان رسید. گفتنی است که این مقالات فرازهایی‌ از مجموعه نسبتا بزرگ تاریخ قرن نخست (البته با تمرکز روی ایران پس از اسلام) هستند که در حال تحقیق و تحریر است و در صورت اتمام […]

پیامبر و خلفای نخستین در «حدیث دیگران»

n جستار سی و هشتم nnnn درآمد nnnn با جستار سی و هفتم این سلسله گفتارها در تاریخ هفتادnسال نخست اسلام به پایان رسید. گفتنی است که این مقالات فرازهایی‌ از مجموعه نسبتا بزرگ تاریخ قرن نخست (البته با تمرکز روی ایرانnپس از اسلام) هستند که در حال تحقیق و تحریر است و در صورت […]

مستند «بهتان برای حفظ نظام»

استفاده حکومت ایران از انتشار تهمت –و حتی تهمت‌‌های جنسی– علیه منتقدان و دگراندیشان، حکایت آشنایی در دهه‌های گذشته است. حسین باستانی در مستند بهتان برای حفظ نظام، به بررسی “توجیهاتی شرعی” می‌پردازد