صف‌بندی‌های فقه سکولار و فقه انقلابی در انتخاب جانشینی رهبر

اشاره: متن زیر به قلم آقای یاسر میردامادی است که در سایب بی بی سی منتشر شده واکنون در اینجا بازنشر می شود. ۱- حوزه “انقلابی” در مسیر انشقاق در مرداد ماه امسال، رخدادی در شهر قم رقم خورد که می‌توان آن را نشان از تغییر رابطه نظام و حوزه به شمار آورد: بخش نزدیک […]

صف‌بندی‌های فقه سکولار و فقه انقلابی در انتخاب جانشینی رهبر

اشاره: متن زیر به قلم آقای یاسر میردامادی است که در سایب بی بی سی منتشر شده واکنون در اینجا بازنشر می شود.nn۱- حوزه “انقلابی” در مسیر انشقاقnnدر مرداد ماه امسال، رخدادی در شهر قم رقم خورد که می‌توان آن را نشان از تغییر رابطه نظام و حوزه به شمار آورد: بخش نزدیک به حکومتِ […]