مرگ امر دینی، پایان حیات معنوی

اشاره: این مقاله به قلم آقای دکتر بیژن عبدالکریمی است که در وب سایت زیتون منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود. پایان گشودگی به ساحت قدس مرگ امر دینی، پایان حیات معنوی تأملی بر جایگاه متون مقدس در جهان معاصر دین و زیست دینی همواره یکی از ساحات بنیادین در فرهنگ و […]

مرگ امر دینی، پایان حیات معنوی

اشاره: این مقاله به قلم آقای دکتر بیژن عبدالکریمی است که در وب سایت زیتون منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود.nnپایان گشودگی به ساحت قدسnمرگ امر دینی، پایان حیات معنویnتأملی بر جایگاه متون مقدس در جهان معاصرnnدین و زیست دینی همواره یکی از ساحات بنیادین در فرهنگ و تمدن بشری بوده است. […]