شیخان گمراه؛ از تضلیل تا تکفیر

n n n اشاره: این مقاله به قلم آقای یاسر میردامادی است که در سایت بی بی سی انتشار یافته و اکنون در اینجا بازنشر می شود. nما را به رندی افسانه کردند / پیران جاهل شیخان گمراهnn n n ۱- انحای طردگری فقهین در nاز نظر تاریخی، دو ساز و کار برای طرد دگراندیشان […]