حقوق و مزایای یک نماینده در مجلس اول

این روزها به مناسبت طرح بودجه دولت در مجلس (ظاهرا برای اولین بار) موضوع حقوق و مزایای نمایندگان مجلس در سطح گسترده ای مطرح شده و می شود و گویا این مبحث نیز بیش از همه مدیون نطق یکی از نمایندگان شجاع مجلس است که در نطق خود به درستی خواهان شفافیت در این موضوع […]