غروب خورشید یک اسطوره

اصطلاحات و عناوین در زبان رایج و محاوره ای فارسی دیری است که دچار دگردیسی و در واقع دستکاری شده و غالبا با گزافه گویی و یا مجیزگویی همراه شده و در هرحال در مصادیق درستی به کار گرفته نمی شوند. به ویژه زبان و ادب شعری و شعاری و ذوقی پارسی، که برآمده ازذهنیت […]

غروب خورشید یک اسطوره

اصطلاحات و عناوین در زبان رایج و محاوره ای فارسی دیری است که دچار دگردیسی و در واقع دستکاری شده و غالبا با گزافه گویی و یا مجیزگویی همراه شده و در هرحال در مصادیق درستی به کار گرفته نمی شوند. به ویژه زبان و ادب شعری و شعاری و ذوقی پارسی، که برآمده ازذهنیت […]