سخنرانى شريعتی و غرب

اين سخنرانى در جمع دوستداران شريعتى در ريدكال انجام شده است:nnn بخش اول n[Audio: 2017-11-06.mp3]