وضعیت عقیدتی پیکارگران بر ضد امام علی

جستارهایی در تاریخ هفتاد سال نخست اسلام –  قسمت بیست و هفتم      nn nnدرآمدnnبرخلاف دیدگاه رایج، این گونه نبوده که در تاریخ، نخست اندیشه و اعتقادی و آن هم به مثابه دستگاه اعتقادی کامل و جامع پدید آمده باشد و آنگاه این اندیشه و یا دستگاه اعتقادی و فکری موجب تغییرات و تحولات شده باشد بلکه […]