بازنگری در چگونگی و چرایی حکمیت

جستارهایی در تاریخ هفتاد سال نخست اسلام – قسمت بیست و چهارم درآمد می دانیم که پس از جمل در سال 36 هجری پیکار صفین رخ داد. در این پیکار دو سپاه عراق و شام در محلی به نام «صفّین»[1] رویاروی شده و طی حدود چهار ماه جدالهای پیاپی و خونینی بین دو سپاه خصم […]

بازنگری در چگونگی و چرایی حکمیت

جستارهایی در تاریخ هفتاد سال نخست اسلام – قسمت بیست و چهارمnn nدرآمدnnمی دانیم که پس از جمل در سال 36 هجری پیکار صفین رخ داد. در این پیکار دو سپاه عراق و شام در محلی به نام «صفّین»[1] رویاروی شده و طی حدود چهار ماه جدالهای پیاپی و خونینی بین دو سپاه خصم رخ […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن 103- تأملی در باره به اسارت گرفتن زنان و کودکان

پرسش: در آیه 24 سوره نساء آمده است: «و زنان شوهر دار نیز بر شما حرام اند، مگر کنیزانی که مالک آنان شده اید. [این احکام را] خدا بر شما مقرر کرده است. و جز از این زنان، زنان دیگر بر شما حلال اند که [آنان را] به پاکدامنی، نه از از راه زنا، با […]