رویاروی «رؤیا» – بخش سوم

اشاره: قسمت سوم رویاروی رؤیا گفتگو با آقای دکتر عبدالکریم سروش است که در زیتون منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود.nnرویاروی «رویا» – بخش سومnnسلسله گفت‌و‌گو‌هایی با عبدالکریم سروش در باره نظریه «رویاهای رسولانه»nn ***nnزیتون–افسانه فرامرزی: سال گذشته، در حالی که سه سال از انتشار سلسله مقالات «محمد(ص) راوی رویاهای رسولانه» در […]