پاسخ هایی برای اندیشیدن 101-طرح چند نکته پیرامون مقاله تحلیلی نو بر شورشهای علیه عثمان

اشاره: متن زیر طرح چند نکته پیرامون مقاله تحلیلی نو بر شورش غلیه عثمان» منتشر شده در سایت زیتون است و نیز پاسخ من بر آن. جمشید گفت: اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۶ در ۲:۰۸ ق٫ظ تا جایی که من دریافتم، در آن زمان بحث «مردم» یا «عموم» نبود، آنچه مطرح بود «مؤمنان» بودند. بنابر این سخن […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن 101-طرح چند نکته پیرامون مقاله تحلیلی نو بر شورشهای علیه عثمان

اشاره: متن زیر طرح چند نکته پیرامون مقاله تحلیلی نو بر شورش غلیه عثمان» منتشر شده در سایت زیتون است و نیز پاسخ من بر آن.nnجمشیدnگفت:nاردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۶ در ۲:۰۸ ق٫ظnتا جایی که من دریافتم، در آن زمان بحث «مردم» یا «عموم» نبود، آنچه مطرح بود «مؤمنان» بودند. بنابر این سخن از حقوق مردم و […]