فقه و کمیت لنگ روشنفکران دینی

اشاره: متن زیر نوشته ای است از آقای عمادالدین باقی که اخیرا در سایت زیتون بازنشر شده و اکنون در اینجا نیز بتزنشر می شود در سالگرد درگذشت دانشمند والامقام مرحوم احمد قابل هستیم که خلاء فقدان ایشان به زودی‌ها جبران نمی‌شود. انتخاب موضوع بحث متناسب است با دغدغه‌ای که او داشت و درادامه راه […]

فقه و کمیت لنگ روشنفکران دینی

اشاره: متن زیر نوشته ای است از آقای عمادالدین باقی که اخیرا در سایت زیتون بازنشر شده و اکنون در اینجا نیز بتزنشر می شودnn nدر سالگرد درگذشت دانشمند والامقام مرحوم احمد قابل هستیم که خلاء فقدان ایشان به زودی‌ها جبران نمی‌شود. انتخاب موضوع بحث متناسب است با دغدغه‌ای که او داشت و درادامه راه […]