پاسخ هایی برای اندیشیدن 98- حکم مرگ برای دگراندیشان در نظام های اقتدارگرای مذهبی

اشاره: نتن زیر پاسخ هایی است کوتاه به پرسش های سایت رادیو زمانه است که اخیرا در متن یک گزارش رسانه ای در آن سایت منتشر شده است. – چرا به نظر شما جمهوری اسلامی از شکل گیری گروه‌های عرفانی می ترسد و برای برخی از اعضای آنها احکام اعدام صادر می کند؟ پاسخ: این […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن 98- حکم مرگ برای دگراندیشان در نظام های اقتدارگرای مذهبی

اشاره: نتن زیر پاسخ هایی است کوتاه به پرسش های سایت رادیو زمانه است که اخیرا در متن یک گزارش رسانه ای در آن سایت منتشر شده است. nn- چرا به نظر شما جمهوری اسلامی از شکل گیری گروه‌های عرفانی می ترسد و برای برخی از اعضای آنها احکام اعدام صادر می کند؟ nnپاسخ:nاین یک […]