آیا صلح در پرتو دین ممکن است؟

اشاره: این مقاله پیش از این در سایت نگام با عنوان «دین و صلح» منتشر شده است. دیباچه هرچند ساده سازی و تقلیل گرایی در مسائل پیچیده می تواند موجب گمراهی ذهن و اندیشه شود ولی برای تفهیم و تفاهم گاه ضروری می نماید. اگر بتوان مهم ترین خواسته عمومی و اجتماعی بشر در طول […]

ستیز وسازش عربان و ایرانیان

اشاره: این مقاله پیش از این در شماره 12 میهن منتشر شده است. این نوشتار در دو بخش روابط اعراب و ایرانیان در روزگاران پیش از اسلام و بعد در دوران پس از اسلام و محورهای ستیز و سازش آنان سامان یافته است. الف-ایرانیان و عربان در گذر تاریخ باستان شاید لازم باشد نخست اشاره […]

آیا صلح در پرتو دین ممکن است؟

اشاره: این مقاله پیش از این در سایت نگام با عنوان «دین و صلح» منتشر شده است.nnدیباچهn هرچند ساده سازی و تقلیل گرایی در مسائل پیچیده می تواند موجب گمراهی ذهن و اندیشه شود ولی برای تفهیم و تفاهم گاه ضروری می نماید. اگر بتوان مهم ترین خواسته عمومی و اجتماعی بشر در طول تاریخ […]

ستیز وسازش عربان و ایرانیان

اشاره: این مقاله پیش از این در شماره 12 میهن منتشر شده است.nnاین نوشتار در دو بخش روابط اعراب و ایرانیان در روزگاران پیش از اسلام و بعد در دوران پس از اسلام و محورهای ستیز و سازش آنان سامان یافته است. nالف-ایرانیان و عربان در گذر تاریخ باستانnشاید لازم باشد نخست اشاره شود که […]