بالندگی و باروری اندیشه اصلاح دینی

اشاره: این مقاله به قلم آقای دکتر محمود صدری است که پیش از این در سایت رادیو زمانه منتشر شده است. نو اندیشی دینی در منظر رسالت روشنفکری (۲) در بخش نخستین این گفتار بیان کردم که نواندیشی دینی را می‌توان به گونه طیفی در نظر گرفت که در یک انتهای آن “بازسازی دینی” قرار […]

گفتمان بازسازی و بهسازی دینی

اشاره: این مقاله به قلم آقای دکتر محمود صدی است و پیش از این در سایت رادیو زمانه منتشر شده است. نواندیشی دینی در منظر رسالت روشنفکری (۱) پیشگفتار محمود صدری استاد کرسی جامعه شناسی دانشگاه تگزاس وُمن و فدراسیون دانشگاههای شمال تگزاس، متخصص جامعه شناسی مقایسه ای ادیان و نظریه های جامعه شناسی محمود […]

چرا به «رؤیاهای رسولانه» رسیدیم؟

اشاره: این مقاله به قلم آقای دکتر محمد برقعی است و پیش از این در سایت زیتون منتشر شده است درک و توجیه و دفاع از قرآن در جهان کنونی، با تسلط عقل جدید و مقبولیت یافتن علم، برای مسلمانان اشکالات فراوانی ایجاد کرده است. این اشکالات ده‌ها برابر قوی‌تر از آنچه است که تورات […]

بالندگی و باروری اندیشه اصلاح دینی

اشاره: این مقاله به قلم آقای دکتر محمود صدری است که پیش از این در سایت رادیو زمانه منتشر شده است.nnنو اندیشی دینی در منظر رسالت روشنفکری (۲)nnnnدر بخش نخستین این گفتار بیان کردم که نواندیشی دینی را می‌توان به گونه طیفی در نظر گرفت که در یک انتهای آن “بازسازی دینی” قرار دارد. پروژه […]

گفتمان بازسازی و بهسازی دینی

اشاره: این مقاله به قلم آقای دکتر محمود صدی است و پیش از این در سایت رادیو زمانه منتشر شده است.nnنواندیشی دینی در منظر رسالت روشنفکری (۱)nnپیشگفتارnnمحمود صدری استاد کرسی جامعه شناسی دانشگاه تگزاس وُمن و فدراسیون دانشگاههای شمال تگزاس، متخصص جامعه شناسی مقایسه ای ادیان و نظریه های جامعه شناسیnمحمود صدری استاد کرسی جامعه […]

چرا به «رؤیاهای رسولانه» رسیدیم؟

اشاره: این مقاله به قلم آقای دکتر محمد برقعی است و پیش از این در سایت زیتون منتشر شده استnnدرک و توجیه و دفاع از قرآن در جهان کنونی، با تسلط عقل جدید و مقبولیت یافتن علم، برای مسلمانان اشکالات فراوانی ایجاد کرده است. این اشکالات ده‌ها برابر قوی‌تر از آنچه است که تورات و […]