نبوت محمدی و هویت مسلمانی

اشاره: این متن که از آموزه های محمد مجتهد شبستری است پیش از این در سایت زیتون بازنشر شده و اکنون در اینجا نیز مجددا منتشر می شود. این متن مکتوب شدۀ گفتگوی بین مجتهد شبستری و جمعی از علاقمندان به مباحث طرح شده توسط ایشان است. گفتگو ها در دو بخش و یک متن […]

نبوت محمدی و هویت مسلمانی

اشاره: این متن که از آموزه های محمد مجتهد شبستری است پیش از این در سایت زیتون بازنشر شده و اکنون در اینجا نیز مجددا منتشر می شود.nnاین متن مکتوب شدۀ گفتگوی بین مجتهد شبستری و جمعی از علاقمندان به مباحث طرح شده توسط ایشان است. گفتگو ها در دو بخش و یک متن تکمیلی […]