بررسی مبانی فقهی اعدام های 1367

اشاره: مقاله زیر به قلم آقای دکتر حسن فرشتیان است که در سایت زیتون منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود آیت‌الله منتظری پس از اطلاع از فرمان آیت‌الله خمینی در مورد اعدام زندانیان در تابستان ۱۳۶۷، در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ در دیدار با مسئولان قضایی و اطلاعاتی این اعدام‌ها، آقایان نیری […]

بررسی مبانی فقهی اعدام های 1367

اشاره: مقاله زیر به قلم آقای دکتر حسن فرشتیان است که در سایت زیتون منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شودnnآیت‌الله منتظری پس از اطلاع از فرمان آیت‌الله خمینی در مورد اعدام زندانیان در تابستان ۱۳۶۷، در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ در دیدار با مسئولان قضایی و اطلاعاتی این اعدام‌ها، آقایان نیری (حاکم […]