اسلام و خشونت

اشاره: نوشته زیر به درخواست آقای فرهاد پایار سردبیر نشریه آلمانی «ایران ژورنال» نوشته شده و به دست ایمان اصلانی به آلمانی ترجمه و در همان سامانه منتشر شده و اکنون در اینجا متن فارسی نخستین بار و ترجمه بازنشر منتشر می شود. این روزها پیوسته با این پرسش مواجه ایم که آیا اسلام دینی […]

اسلام و خشونت

اشاره: نوشته زیر به درخواست آقای فرهاد پایار سردبیر نشریه آلمانی «ایران ژورنال» نوشته شده و به دست ایمان اصلانی به آلمانی ترجمه و در همان سامانه منتشر شده و اکنون در اینجا متن فارسی نخستین بار و ترجمه بازنشر منتشر می شود.nnاین روزها پیوسته با این پرسش مواجه ایم که آیا اسلام دینی خشونت […]