تأملی در رازگشایی از معمای خمینی

درآمد این نوشتار را در دو قسمت سامان می دهم. بخش نخست به آیت الله خمینی به مثابه رهبر انقلاب اسلامی 56-57 می پردازم و تلاش می کنم راز معماگونگی ایشان را آشکار کنم و در بخش دوم تحلیلی از رخداد انقلاب و محمدرضا شاه ارائه خواهم داد. البته در این میان دو شخصیت یاد […]

تأملی در رازگشایی از معمای خمینی

درآمدnاین نوشتار را در دو قسمت سامان می دهم. بخش نخست به آیت الله خمینی به مثابه رهبر انقلاب اسلامی 56-57 می پردازم و تلاش می کنم راز معماگونگی ایشان را آشکار کنم و در بخش دوم تحلیلی از رخداد انقلاب و محمدرضا شاه ارائه خواهم داد. البته در این میان دو شخصیت یاد شده […]