سخنراني در بحث آزاد وقايع خرداد ۱۳۶۰ و حذف اولين رئیس جمهوری در آینه حق حاکمیت ملی

بحث آزاد بین محمد جعفری و حسن یوسفی اشکوری سخنرانی ۸ ژوییه ۱۳۹۵ در پاریس

بحث آزاد بین محمد جعفری و حسن یوسفی اشکوری

سخنرانی ۸ ژوییه ۱۳۹۵ در پاریس

httpv://www.youtube.com/watch?v=PGH9AQHPs0Y

httpv://www.youtube.com/watch?v=G758TRnJ0N4

Share:

More Posts

Send Us A Message