تجارب وحیانی، عام حضوری و علم حصولی

اشاره: این مقاله به قلم آقای دکتر سروش دباغ است که در نقد پاره ای از مقاله «نقدپذیری پیامبر» من نگاشته شده و در سایت زیتون منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود. با سپاس از دوست گرامی جناب دباغ عزیز تا کنون تمام سلسه مقالات « جستارهایی درتاریخ هفتاد سال نخست اسلام»، […]

تجارب وحیانی، عام حضوری و علم حصولی

اشاره: این مقاله به قلم آقای دکتر سروش دباغ است که در نقد پاره ای از مقاله «نقدپذیری پیامبر» من نگاشته شده و در سایت زیتون منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود. با سپاس از دوست گرامی جناب دباغ عزیزnnتا کنون تمام سلسه مقالات « جستارهایی درتاریخ هفتاد سال نخست اسلام»، منتشر […]