از قرآن چه و چگونه می توان آموخت (قسمت دوم)

اشاره: این مقاله قستم دوم مقاله آقای دکتر علی پایاست که قسمت نخست آن پیش از این در همین جا بازنشر شده است. 4- از قران چه و چگونه می توان آموخت؟ اگر همان گونه که گذشت، قران همچون کیهان، کتابی گشوده است سرشار از ایات و نشانه و بینه هایی که به واقعیتی ورای […]

دولت یازدهم؛ گذشته، حال و بایسته های آینده

اشاره: متن زیر در پاسخ یک اقتراح نشریه میهن نوشته شده و در شماره هشتم آن در کنار مقالات دیگر منتشر شده است. در چهارچوب پرسش اصلی «میهن»، در این مقال، دولت روحانی در چهار فصل مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت: نگاهی به گذشته؛ زمینه های به ریاست رسیدن حسن روحانی، کارنامه دولت […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن 85-لقاح مصنوعی و پیامدهای شرعی و حقوقی آن

شاره: متن زیر پرسش خانم آیدا قجر در باب فروش اسپرم مرد و باروری زنان نابارور و پیامدهای شرعی و حقوقی و اخلاقی آن و پاسخ من به آن است. این پاسخ همراه با پاسخ و اظهار نظر دوستان دیگر آقایان دکتر کدیور و دکتر نراقی در گزارشی از خانم قجر در سایت ایران وایر […]

از قرآن چه و چگونه می توان آموخت (قسمت دوم)

اشاره: این مقاله قستم دوم مقاله آقای دکتر علی پایاست که قسمت نخست آن پیش از این در همین جا بازنشر شده است.nn4- از قران چه و چگونه می توان آموخت؟nاگر همان گونه که گذشت، قران همچون کیهان، کتابی گشوده است سرشار از ایات و نشانه و بینه هایی که به واقعیتی ورای پدیدار ها […]

دولت یازدهم؛ گذشته، حال و بایسته های آینده

اشاره: متن زیر در پاسخ یک اقتراح نشریه میهن نوشته شده و در شماره هشتم آن در کنار مقالات دیگر منتشر شده است.nnدر چهارچوب پرسش اصلی «میهن»، در این مقال، دولت روحانی در چهار فصل مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت: نگاهی به گذشته؛ زمینه های به ریاست رسیدن حسن روحانی، کارنامه دولت روحانی، […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن 85-لقاح مصنوعی و پیامدهای شرعی و حقوقی آن

شاره: متن زیر پرسش خانم آیدا قجر در باب فروش اسپرم مرد و باروری زنان نابارور و پیامدهای شرعی و حقوقی و اخلاقی آن و پاسخ من به آن است. این پاسخ همراه با پاسخ و اظهار نظر دوستان دیگر آقایان دکتر کدیور و دکتر نراقی در گزارشی از خانم قجر در سایت ایران وایر […]