نامه کروبی و بایسته های آن

آورده اند که در یکی از جنگهای نادرشاه، در گرماگرم جنگ، او دید که جوانکی با سربازی دلاور و تنومند از سپاه دشمن، نبرد می کند و در حال جنگ تن به تن است؛ نادر مفتون و مجذوب این صحنه شد. او در حالی که می اندیشید جوانک چگونه می تواند این سرباز آزموده و […]

از قرآن چه و چگونه می توان آموخت

اشاره: مقاله زیر به قلم آقای دکتر علی پایاست که در سایت نیلوفر منتشر شده و بعد در سایت زیتون بازنشر شده و اکنون در اینجا نیز مجددا نشر می شود از قران چه و چگونه می توان آموخت؟ یک بررسی از منظر عقلانیت نقاد -۱ علی پایا[۱] چکیده[۲] هدف این مقاله معرفی رویکرد عقلانیت […]

از قرآن چه و چگونه می توان آموخت

اشاره: مقاله زیر به قلم آقای دکتر علی پایاست که در سایت نیلوفر منتشر شده و بعد در سایت زیتون بازنشر شده و اکنون در اینجا نیز مجددا نشر می شودnnاز قران چه و چگونه می توان آموخت؟ یک بررسی از منظر عقلانیت نقاد -۱nعلی پایا[۱]nnچکیده[۲]nهدف این مقاله معرفی رویکرد عقلانیت نقاد به قران پژوهی […]