سخنرانى تبيين و تكثر اديان و مذاهب در ۴ قسمت

اين سخنرانى در ۴ بخش در جمع دوستداران شريعتى در ريدكال انجام شده است

اين سخنرانى در ۴ بخش در جمع دوستداران شريعتى در ريدكال انجام شده است:

بخش اول
[Audio: 2016-04-28a.mp3]

بخش دوم
[Audio: 2016-04-28b.mp3]

بخش سوم
[Audio: 2016-04-28c.mp3]

بخش چهارم
[Audio: 2016-04-28d.mp3]

Share:

More Posts

Send Us A Message