هجرت از جاهلیت به مدنیت

اشاره: این مقاله به قلم سعید حجاریان است که در روزنامه اعتماد و سپس در زیتون بازنشر شده و اکنون در اینجا بار دیگر نشر می شود پنج سال دیگر با حلول سال نو هجری خورشیدی، وارد قرن پانزدهم خواهیم شد. آیا برای آن روز تمهیدی اندیشیده‌ایم؟ فرانسوی‌ها برای برگزاری جشن‌های دویستمین سال انقلاب کشورشان، […]

هجرت از جاهلیت به مدنیت

اشاره: این مقاله به قلم سعید حجاریان است که در روزنامه اعتماد و سپس در زیتون بازنشر شده و اکنون در اینجا بار دیگر نشر می شودnnپنج سال دیگر با حلول سال نو هجری خورشیدی، وارد قرن پانزدهم خواهیم شد. آیا برای آن روز تمهیدی اندیشیده‌ایم؟ فرانسوی‌ها برای برگزاری جشن‌های دویستمین سال انقلاب کشورشان، از […]