برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: زندگي در پرتو ايمان به خدا ۲

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۲۳۴nزندگي در پرتو ايمان به خدا ۲nبه مدت ۵۷ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=kNwOYEab52knnفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1234.mp3]n

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message