گفتگوی یک عالم دینی با خداناباوران

اشاره: این متن ابتدا در سایت زمانه منتشر شده و سپس در سایت زیتون بازنشر یافته و اکنون از زیتون در اینجا بازنشر می شود. قابل ذکر این که انتشار این متن لزوما به معنای تأیید تمام مدعیات این عالم محترم نیست بلکه عمدتا به دلیل مفید بودن آن و ضرورت آشنایی خوانندگان با افکار […]

گفتگوی یک عالم دینی با خداناباوران

اشاره: این متن ابتدا در سایت زمانه منتشر شده و سپس در سایت زیتون بازنشر یافته و اکنون از زیتون در اینجا بازنشر می شود. قابل ذکر این که انتشار این متن لزوما به معنای تأیید تمام مدعیات این عالم محترم نیست بلکه عمدتا به دلیل مفید بودن آن و ضرورت آشنایی خوانندگان با افکار […]