در نقد «نقدی بر مقاله سه فعل حرام شرعی در اقدامات داعش»

اشاره: این نوشته پاسخی است به آقای حسین پور فرج که مقال ایشان پیش از این در همین جا بازنشر شده است. این مقاله نیز در زیتون منتشر شده است. اخیرا مقاله‌ای به قلم آقای حسین پور فرج در سایت زیتون منتشر شده که نقدی بر مقاله‌ای از من با عنوان «سه فعل حرام شرعی […]

نسبیت امر حرام، نقدی بر مقاله سه فعل حرام شرعی در اقدامات داعش

اشاره: مقاله زیر به قلم آقای حسین پور فرج در سایت زیتون منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود. مقاله «سه فعل حرام شرعی در اقدامات داعش» نوشته یوسفی اشکوری دربردارنده افعال داعشیان در قبال غیرخودی‌ها و به طور مشخص دشمنان اسلام ایدئولوژیک است. در این نوشتار این نواندیش مسلمان سه فعل حرامِ […]

در نقد «نقدی بر مقاله سه فعل حرام شرعی در اقدامات داعش»

اشاره: این نوشته پاسخی است به آقای حسین پور فرج که مقال ایشان پیش از این در همین جا بازنشر شده است. این مقاله نیز در زیتون منتشر شده است.nnاخیرا مقاله‌ای به قلم آقای حسین پور فرج در سایت زیتون منتشر شده که نقدی بر مقاله‌ای از من با عنوان «سه فعل حرام شرعی در […]

نسبیت امر حرام، نقدی بر مقاله سه فعل حرام شرعی در اقدامات داعش

اشاره: مقاله زیر به قلم آقای حسین پور فرج در سایت زیتون منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود. nnمقاله «سه فعل حرام شرعی در اقدامات داعش» نوشته یوسفی اشکوری دربردارنده افعال داعشیان در قبال غیرخودی‌ها و به طور مشخصnدشمنان اسلام ایدئولوژیک است. در این نوشتار این نواندیش مسلمان سه فعل حرامِ ترور، […]